×

ഹെൽത്ത് 360°

Dent Disease: A rare kidney disorder affecting males

ഡെന്റ് ഡിസീസ്: പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന വൃക്കരോഗം (Dent Disease)

പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നതും കൂടുതലായും പുരുഷന്മാരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതുമായ അപൂർവമായ വൃക്കരോഗമാണ് ഡെന്റ് രോഗം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഡോക്ടർ പറയുന്നു

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും


Our Partners