×
ഹെൽത്ത് 360°
ഡോക്ടർ പറയുന്നു

ഡയബെറ്റിസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം (I’m not affected by Diabetes Mellitus? )

ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ഡയബെറ്റിസ് മെലിറ്റസ് (പ്രമേഹം) ഭീഷണിയെ കുറിച്ചും രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ഡോക്ടർ വൈശാഖ്...

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും