യോഗ

കഴുത്ത് വേദന? ഈ യോഗാസനങ്ങൾ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

കഴുത്ത് വേദന? ഈ യോഗാസനങ്ങൾ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

നമ്മിൽ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ കഴുത്തു വേദന മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥത അനുഭവ്വിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga For Gastritis)

ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga For Gastritis)

നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ആമാശയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കവും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് (ആമാശയവീക്കം).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗയും വ്യായാമവും തമ്മിലുള്ള 9 വ്യത്യാസങ്ങൾ (Differences Between Exercise And Yoga)

യോഗയും വ്യായാമവും തമ്മിലുള്ള 9 വ്യത്യാസങ്ങൾ (Differences Between Exercise And Yoga)

യോഗയ്ക്ക് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാണിജ്യപരമായി, ഒരു വ്യായാമം എന്ന നിലയിലാണ് യോഗയ്ക്ക് പ്രചാരം നൽകിവരുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പതജ്ഞലി മഹർഷിയുടെ ‘യോഗസൂത്ര’യിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ നാലാമത്തെ “അവയവ”മാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

മനുഷ്യജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന യോഗയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രാണയാമം. നിയന്ത്രണവിധേയമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെയാണ് ‘പ്രാണായാമം’ കൊണ്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിനു ലാഘവത്വം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ് ജ്യെസ്തികാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗാ ഭക്ഷണക്രമം എന്തെന്ന് അറിയൂ(Yogic Diet)

യോഗാ ഭക്ഷണക്രമം എന്തെന്ന് അറിയൂ(Yogic Diet)

യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ആത്മീയതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആഹാര ശീലമാണ് യോഗാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ മൊത്തമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആസനമാണ് ശലഭാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും നടുവു വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തിനൽകുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം കൂട്ടുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക