×

ഐടി രോഗാവസ്ഥകൾ

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകുമോ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകുമോ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇക്കാലത്ത് ഇരിപ്പ് എന്നാൽ പുകവലിയെപ്പോലെയാണ്! ഇതു കേട്ട് നിങ്ങൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക