×

உடல்நலம் 360°

eye injuries, eye injuries in kitchen, burning vegetables

சமையலறையில் கண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் – காரணங்களும் தடுப்பதற்கான குறிப்புகளும் (Common Eye Injuries in the kitchen: Causes and Prevention Tips)

ஒவ்வொரு ஆண்டும், கண்களுக்கு ஏற்படும் காயங்களில் மொத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி, வீட்டிலும் வீட்டுக்கு...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு

சமீபத்திய கட்டுரைகள்